PELINDUNG/PENANGGUNG JAWAB
H. IRAWANSYAH

PEMIMPIN KETUA/KETUA PENGARAH
H. SUGIANNOR

KETUA PENYUNTING
MUHAMMAD RAMLI

SEKRETARIS PENYUNTING
AMRULLAH

PENYUNTING PELAKSANA
AKHMAD, MASDUB, MAHMUDDIN, GAZALI RAHMAN,
H.M. SIBAWAIHI

PENYUNTING AHLI
H. KAMRANI BUSERI, H. MAHYUDDIN BARNI, H. ASWAN ZAIN,
H. HILMI MIZANI, YAHYA MOF, H. SARKATI

TATA USAHA
ACHMAD GAZALI, JOHN YAN KARTADIPURA